1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • „Ateities pakuotės klubas“ (toliau tekste Klubas) – iniciatyva, kurios tikslas – vystyti ir skleisti ekologines idėjas Lietuvoje, skatinti Lietuvos gamintojus ir importuotojus naudoti ekologiškesnes pakuotes, šviesti visuomenę aplinkos taršos pakuočių atliekomis bei jų rūšiavimo klausimais.
  • Klubo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
  • Klubo pavadinimas – „Ateities pakuotės klubas“.
  • Klubas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.
  • Klubo įstatai – dokumentas, kuriuo vadovaujasi Klubo iniciatorius VšĮ „Gamtos ateitis“ ir kiti Klubo nariai.
  • Klubas turi savo simboliką (logotipus).
  • Klubo veiklos laikotarpis – neribotas.
  • Klubo iniciatorius – VšĮ „Gamtos ateitis“.
 2. KLUBO VEIKLA
  • Klubas, įgyvendindamas 1.1. punkte numatytus veiklos tikslus:
   1. viešina Klubo narių ekologines iniciatyvas;
   2. viešina VšĮ „Gamtos ateitis“ ekologines iniciatyvas, susijusias su Klubo veikla;
   3. skleidžia ir viešina VšĮ „Gamtos ateitis“ ekspertines srities žinias;
   4. rengia tikslinius renginius ir diskusijas;
   5. renginių, diskusijų forma ar kitomis iniciatyvomis skatina keitimąsi patirtimi tarp Klubo narių;
   6. rengia, viešina ir kuria kitas iniciatyvas, projektus, renginius, diskusijas ar veiklas, susijusias su 1.1. punkte numatytais veiklos tikslais, ar jose dalyvauja.
 1. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ KLUBO TVARKA BEI SĄLYGOS
  • Klubo nariais gali tapti:
   1. Lietuvoje registruota įmonė, įstaiga, ar organizacija, kurios pakuočių tvarkymą organizuoja VšĮ „Gamtos ateitis“, ir kuri atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:
   2. Lietuvoje registruota įmonė, įstaiga, ar organizacija, kuri savo veikloje naudoja perdirbamas pakuotes;
   3. Lietuvoje registruota įmonė, įstaiga, ar organizacija, kuri siekia arba planuoja savo veikloje naudoti perdirbamas pakuotes ir turi kitų ekologinių iniciatyvų;
   4. Klubo nare taip pat gali tapti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri  neišleidžia į rinką pakuotės ir kurios veikla nereikalauja partnerystės su VšĮ „Gamtos ateitis“, tačiau yra susijusi su ekologija, tyrimais ar technologijomis pakuočių srityje.
  • Klubo nariais negali tapti:
   1. įmonė, kuri savo veikloje neturi jokių aiškiai apibrėžtų ir taikomų ekologinių iniciatyvų;
   2. nepalaiko ekologijos, rūšiavimo idėjų iš vertybinės pusės ir neturi tikslo savo veikloje ar jos dalyje taikyti ekologinius, rūšiavimo ar kitus aplikai draugiškus sprendimus.
  • Klubo narių skaičius – neribojamas.
  • Narystė Klube nemokama.
  • Lietuvoje registruota įmonė, įstaiga, ar organizacija, atitinkanti 3.1 punkte nurodytus kriterijus, ir norinti tapti Klubo nare, turi pateikti rašytinį prašymą Klubo iniciatoriui VšĮ „Gamtos ateitis“. Prašymas teikiamas el. paštu info@gamtosateitis.lt.
  • Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į Klubą priima Klubo steigėjas VšĮ „Gamtos ateitis“. Tapimo Klubo nariu diena laikoma ta diena, kurią VšĮ „Gamtos ateitis“ patvirtino įstojimo į Klubo faktą.
  • Klubo narys vienašališku rašytiniu VšĮ „Gamtos ateitis“ sprendimu gali būti pašalintas iš Klubo, jeigu jis:
   1. nesilaiko Klubo įstatų;
   2. jo veikla prieštarauja Klubo įstatams, ar Klubo veiklos tikslams;
   3. Klubo narys skleidžia melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją apie Klubą, jo veiklą, narius, atskleidžia konfidencialią Klubo ar narių informaciją, kai tokia jam buvo patikėta, kitaip pažeidžia etikos ar geros moralės principus.
  • Klubo narystės nutraukimas arba nutrūkimas kitais pagrindais:
   1. narystė Klube nutrūksta pasibaigus VšĮ „Gamtos ateitis“ ir Klubo nario bendradarbiavimui pakuočių tvarkymo srityje;
   2. Klubo nariui VšĮ „Gamtos ateitis“ pateikus rašytinį prašymą išstoti iš Klubo narių. Išstojimo iš Klubo diena laikoma ta diena, kurią VšĮ „Gamtos ateitis“ patvirtino išstojimo iš Klubo faktą;
   3. narystė Klube nutrūksta VšĮ „Gamtos ateitis“ vienašaliu rašytiniu sprendimu. Pavyzdžiui, jeigu Klubo narys pažeidė Klubo įstatus, arba jei yra kitų aplinkybių, nurodytų 3.7 punkte.
  • Jei Klubo nario narystė pasibaigia, Klubo narys per protingą laiką nutraukia priklausymo Klubui komunikaciją įmonės vidiniuose kanaluose, Klubo simbolikos (logotipų) naudojimą ant produkcijos pakuočių, ar bet kokią kitą vidinę, ar išorinę komunikaciją apie priklausymą Klubui.
 2. KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  • Klubo narys turi tokias teises:
   1. dalyvauti Klubo renginiuose, diskusijose ar kituose projektuose, veiklose ar iniciatyvose, susijusiose su 1.1. punkte numatytais veiklos tikslais;
   2. naudoti Klubo simboliką (logotipus):
    1. gavus išankstinį rašytinį VšĮ „Gamtos ateitis“ sutikimą, naudoti Klubo simboliką (logotipus) ant savo perdirbamų produkcijos pakuočių. Jei Klubo narys ant perdirbamų produkcijos pakuočių nori naudoti Klubo simboliką (logotipus), jis VšĮ „Gamtos ateitis“ turi iš anksto pateikti dokumentus, įrodančius, kad norima žymėti pakuotė gali būti perdirbama;
    2. Klubo nariai, kurie savo veikloje nenaudoja perdirbamų pakuočių ir neturi 4.1.2.1 punkte nurodyto VšĮ „Gamtos ateitis“ sutikimo, Klubo simboliką (logotipus) ir priklausymą Klubui gali naudoti kituose komunikacijos informaciniuose kanaluose (pvz. interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyroje, įvairiuose spaudos leidiniuose), tačiau Klubo simbolika (logotipais) negali žymėti savo produkcijos pakuočių arba kitais būdais ant jų nurodyti priklausymo Klubui fakto.
    3. Klubo simboliką (logotipus) ir priklausymą Klubui kituose komunikacijos žiniasklaidos kanaluose (pvz. interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyroje, įvairiuose spaudos leidiniuose) gali naudoti ir tie Klubo nariai, kurie pagal 4.1.2.1 punktą turi teisę Klubo simboliką (logotipus) naudoti ant savo perdirbamų produkcijos pakuočių.
 • Klubo nariai privalo:
  1. laikytis Klubo įstatų.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Įstatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
  • Galiojanti įstatų redakcija skelbiama VšĮ „Gamtos ateitis“ interneto svetainėje.
  • Įstatai keičiami ir tvirtinami vienašališku VšĮ „Gamtos ateitis“ sprendimu.