Pokyčiai nuo 2022 m.

Nuo 2022 m. įsigaliojus diferencijuotiems mokesčio už aplinkos teršimą perdirbamosiomis ir neperdirbamosiomis pakuotėmis tarifams (žr. lentelę), neperdirbamosios pakuotės bus deklaruojamos ir apmokestinamos atskirai.

Apskaičiuojant mokesčio už neperdirbamąsias pakuotes sumą, bus vertinama, ar įvykdyta joms nustatyta panaudojimo energijai gauti užduotis – iš naudojimo užduoties dydžio atėmus perdirbimo užduoties dydį.

Pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys:

Daugiau informacijos rasite čia.

Pokyčiai nuo 2025 m.

Skatinant gamintojus ir importuotojus rinkai tiekti tik perdirbamąją pakuotę, nuo 2025 m. pakuočių atliekų panaudojimas energijai gauti (deginimas) nebebus laikomas pakuočių atliekų tvarkymo užduoties vykdymu.

Pereinamasis laikotarpis iki 2025 m.

Pereinamuoju laikotarpiu (iki 2025 m.) mažesnę mokesčio sumą valstybei mokės tie neperdirbamąsias pakuotes rinkai tiekiantys gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie organizuos ir finansuos tokių pakuočių atliekų tvarkymą ir turės tai įrodantį dokumentą. Jeigu tokių pakuočių atliekų gamintojo ir (ar) importuotojo vardu bus panaudota energijai gauti ne mažiau kaip panaudojimo energijai gauti užduotis, nustatyta tokios medžiagos pakuotėms, mokestis bus skaičiuojamas tik už neįvykdytą perdirbimo užduotį. (pvz., 2022 m. mokestiniam laikotarpiui, plastikinių neperdirbamų pakuočių atveju – už 55 proc. skaičiuojant nuo tiekto rinkai tokių pakuočių kiekio, jei bent 10 proc. panaudota energijai gauti).

Jei gamintojo ir (ar) importuotojo vardu panaudotas energijai gauti kiekis bus mažesnis nei nustatyta pagal užduotį, mokestis bus skaičiuojamas už neįvykdytą perdirbimo užduotį, pridedant tą dalį panaudojimo energijai gauti užduoties, kuri neįvykdyta. Pvz., jei panaudota energijai gauti 6 proc. gamintojo tiekto rinkai plastikinių neperdirbamų pakuočių kiekio, mokestis bus skaičiuojamas už 55 proc. + 4 proc. skaičiuojant nuo tiekto rinkai tokių pakuočių kiekio.

Jeigu gamintojo ir (ar) importuotojo vardu visai nebus panaudota energijai gauti jo tiektų rinkai neperdirbamų pakuočių atliekų, mokestis tokiam gamintojui ir (ar) importuotojui bus skaičiuojamas už visą jo rinkai patiektą neperdirbamų pakuočių kiekį.

Kaip apibrėžiama perdirbamoji ir neperdirbamoji pakuotės?

Primename, kad pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą perdirbamąja pakuote laikoma pakuotė, kuri pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius ES ar tik Lietuvoje jiems taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį. Arba pakuotė, kurios atliekas perdirba atliekų perdirbėjai Lietuvoje arba ES perdirbėjai, kuriems tokias mūsų šalyje surinktas pakuočių atliekas perdirbti atveža Lietuvos atliekų eksportuotojai (t. y. pakuočių atliekų perdirbėjai ir eksportuotojai iš sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti Tvarkytojų sąrašo).

Neperdirbamąja laikoma pakuotė, kuri, tapusi atlieka, gali būti naudojama tik energijai gauti arba tik šalinama.

Pakuočių atliekų tvarkytojų duomenimis, perdirbti tinkamos homogeniškos, iš vienos rūšies medžiagos pagamintos pakuotės.

Kas priskiriama prie perdirbamų pakuočių?

Pakuočių atliekų tvarkytojų duomenimis, perdirbti tinkamos homogeniškos, iš vienos rūšies medžiagos pagamintos pakuotės. Atsižvelgus į tai, perdirbamosiomis laikytinos pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX).

Kas nepriskiriama prie perdirbamų pakuočių?

Perdirbamosiomis nelaikytinos pavojingoms medžiagoms arba mišiniams supakuoti naudojamos pakuotės, kurios dėl sąlyčio su šiomis medžiagomis turi būti tvarkomos (šalinamos, sudeginamos) kaip pavojingosios atliekos (pvz., cheminių medžiagų, kurioms pagal REACH reglamentą taikoma autorizacija, prekinė pakuotė), siekiant išvengti šių medžiagų likučių patekimo į aplinką.

Daugiasluoksnės, iš kelių medžiagų pagamintos ir kombinuotos pakuotės dažniausiai yra neperdirbamos, sunkiai perdirbamos ar jų perdirbimas labai brangus. Todėl jų atliekos dažniausiai naudojamos energijai gauti.

Pagrindimas dėl daugiasluoksnių plastikinių ar kombinuotų pakuočių priskyrimo perdirbamosioms pakuotėms

Norėdami pagrįsti, kad jų tiekiamos rinkai daugiasluoksnės plastikinės pakuotės, pvz., pagamintos iš kelių rūšių plastikų (ženklinamos OTHER 7), ar kombinuotos pakuotės, pvz., pagamintos iš plastiko ir aliuminio (ženklinamos kombinuotų pakuočių kodu 82), ar pagamintos iš kartono ir plastiko sluoksnių (ženklinamos kombinuotų pakuočių kodu 81), gali būti priskiriamos perdirbamosioms, gamintojai ir (ar) importuotojai privalės:

  • turėti dokumentus, pagrindžiančius, kad jų tiekiamos rinkai pakuotės atitinka Europos Sąjungoje ir (ar) Lietuvos Respublikoje taikomų standartų LST EN 13430 ar LST EN 13432 reikalavimus, ir (arba)
  • kreiptis į pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus išrašančius perdirbėjus ir eksportuotojus ir kaip įrodymą turėti iš jų gautus raštiškus atsakymus, kad tokios rūšies pakuočių atliekos perdirbamos Lietuvoje ar išvežamos perdirbti į kitas ES šalis.

Neturint pagrindžiančių dokumentų

Jei gamintojas ir (ar) importuotojas neturi dokumentų, pagrindžiančių, kad jų tiekiamos rinkai pakuotės atitinka Europos Sąjungoje ir (ar) Lietuvos Respublikoje taikomų standartų LST EN 13430 ar LST EN 13432 reikalavimus arba dokumentų iš minėtų atliekų tvarkytojų apie galimybę perdirbti pakuočių atliekas – tokias pakuotes gamintojas ir (ar) importuotojas turėtų identifikuoti kaip neperdirbamąsias pakuotes.

Pridedame: vizualinį pavyzdį (su 100 t. plastiko pakuočių atliekų) dėl taršos mokesčio apskaičiavimo.  

***

Kilus klausimų kviečiame kreiptis į LR Aplinkos ministeriją, taip pat į mūsų Aplinkosaugos ekspertę Dalią Gedgaudienę, kontaktais: +370 698 22 548 / dalia.gedgaudiene@gamtosateitis.lt.

Taip pat kviečiame Jūsų įmonės atstovą būtinai dalyvauti mūsų organizuojamame nuotoliniame (online) seminare „Nauji reikalavimai pakuočių tiekimo į rinką ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje“ gruodžio 1 d., kur bus pristatoma ir ši tema. Jei negavote kvietimo į seminarą, prašome susisiekti info@gamtosateitis.lt.